Forretningsbetingelser

1. ANVENDELSE

1.1 Disse forretningsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter ”Quick”) og kunden (herefter ”Kunden”) vedrørende Quicks levering af tjenesteydelser til Kunden.

1.2 Enhver fravigelse af Betingelserne kræver skriftlighed og enighed mellem Quick og Kunden.

2. QUICKS VIRKSOMHED OG YDELSER

2.1 Quick driver konsulentvirksomhed og leverer tjenesteydelser i forbindelse hermed til selskabets kunder, og driver bilforhandlervirksomhed ved salg af elbiler til selskabets kunder.

2.2 Quicks ydelse består blandt andet i at fastsætte registreringsafgifter og øvrige afgifter af køretøjer i henhold til registreringsafgiftsloven, og i på baggrund af fuldmagt fra kunden at købe køretøjer i udlandet.

2.3 Quick er registreret hos Skattestyrelsen/Motorstyrelsen (herefter ”SKAT”) i henhold til registreringsafgiftsloven og hos øvrige relevante myndigheder.

3. INDGÅELSE AF AFTALEN

3.1 Indgåelse af aftale mellem Quick og Kunden sker ved Kundens henvendelse til Quick, enten via website, mail, telefon eller via indløsning af kode købt hos en Quickpartner.

4. AFGIFTSFASTSÆTTELSE OG AFGIFTSBERIGTIGELSE, NEDVEJNING OG ÆNDRING FRA GULE PLADER TIL HVIDE PLADER

4.1 Ved afgiftsfastsættelse og afgiftsberigtigelse fastsætter Quick registreringsafgiften på køretøjer, der importeres til Danmark og/eller på køretøjer, der er i Danmark, men som ikke er indregistreret i Danmark og/eller køretøjer der er indregistreret i Danmark, men som skal have ændret status for så vidt angår registrering eller have ændret afgiften.

4.2 Kunden er forpligtet til at udlevere samtlige oplysninger og dokumenter, som Quick anmoder om til brug for Quicks udførelse af afgiftsfastsættelsen og afgiftsberigtigelsen. I modsat fald kan der opstå misforståelser og forsinkelser, som Quick ikke er ansvarlig for.

4.3 Når Kunden har afleveret samtlige oplysninger og dokumenter, som Quick har anmodet om, beregner Quick registreringsafgiften og sender den til Kunden. Quick søger at svare hurtigst muligt, og oftest inden for to hverdage. Dog kan manglende oplysninger fra Kunden eller køretøjets karakter medføre en længere sagsbehandlingstid.

4.4 Når Kunden har modtaget afgiftsfastsættelsen fra Quick, skal Kunden acceptere denne skriftligt senest 30 dage efter Kundens modtagelse. Afgiftsfastsættelsen er således kun gyldig i 30 dage, med mindre der er tilkøbt gyldighed i 90 dage ved indgåelse af aftalen. Accepten skal sendes til den mailadresse hos Quick, hvorfra afgiftsfastsættelsen blev afsendt. Kundens accept kan ikke ske mundtligt.

4.5 Afgiftsopgørelsen som Kunden modtager fra Quick består af en fastsat registreringsafgift, et nummerpladegebyr og Quicks salær inklusiv moms.

4.6 Kunden er forpligtet til at betale det samlede beløb (registreringsafgiften, nummerpladegebyret og Quicks salær inklusiv moms) til Quick senest 30 dage efter Kundens modtagelse af afgiftsopgørelsen (90 dage hvis der er tilkøbt forlænget gyldighed). Kunden modtager kvittering på mail for betaling, der samtidig sendes til den relevante Quickpartner.

4.7 Kunden kan efter modtagelse af kvittering for betaling henvende sig hos den relevante Quickpartner for udlevering af nummerplader.

4.8 Kunden skal ved henvendelsen til den relevante Quickpartner medbringe (i) kvittering for betalt registreringsafgift, (ii) original registreringsattest på køretøjet og (iii) kørekort. Kunden skal ved afhentning betale gebyr til Quickpartneren.

4.9 Hvis Kunden ikke accepterer inden for den fastsatte frist på 30 dage (90 dage hvis forlænget gyldighed er tilkøbt ved bestilling), er Kunden nødsaget til at købe en ny afgiftsfastsættelse.

4.10 Quick forbeholder sig altid ret til at genberegne afgiftsfastsættelsen hvis der i perioden mellem det tidspunkt hvor beregningen er foretaget og det tidspunkt, hvor indregistreringen ønskes, er foretaget ændringer i registreringsafgiftsloven.

5.0 FORHÅNDSVURDERING

5.1 Quick kan give en forhåndsvurdering af et køretøj, som Kunden overvejer at købe i udlandet og registrere i Danmark eller et ikke-indregistreret køretøj i Danmark, som Kunden ønsker at registrere i Danmark. Forhåndsvurderingen er gældende i 30 dage eller 90 dage, hvis forlænget gyldighed er tilkøbt.

5.2 Quicks forhåndsvurdering er en beregning baseret på de oplysninger, som Kunden giver til Quick vedrørende det pågældende køretøj, og Quick ikke kan holdes ansvarlig for kundens fejlagtige angivelse af oplysninger eller handlinger, som Kunden måtte tage på baggrund af en forhåndsvurdering lavet på baggrund af fejlagtigt angivne oplysninger.

5.3 Quick forbeholder sig altid ret til at genberegne forhåndsvurderingen, hvis der i perioden mellem det tidspunkt, hvor beregningen er foretaget og det tidspunkt, hvor indregistreringen ønskes, er foretaget ændringer i registreringsafgiftsloven.

5.4 Kunden anmoder via www.quickimport.dk Quick om at give en forhåndsvurdering.

6.0 SALG AF BILER

6.1 Quick sælger brugte elbiler, som primært er importeret fra andre EU-lande. Bilerne kan købes online på www.quickimport.dk.

6.2 Aftalen indgås mellem Quick og Kunden. Bilen skal reserveres via website. Herefter fremsendes udkast til slutseddel samt Tryghedsrapport, hvor standen af bilen er gennemgået.

6.3 Kunde accepterer herefter stand af køretøjet samt betingelser for køb. Der underskrives digitalt af Quick og Kunde.

6.4 Hvis bilen leveres til Kunden udenfor Quicks sædvanlige forretningssted, har Kunde 14 dages fortrydelsesret jf. fjernsalgsloven. Der udleveres særskilt dokument i tilfælde af at Kunde har fortrydelsesret, som beskriver vilkår og betingelser.

6.5 Quick formidler finansiering gennem ekstern finansieringsselskab. Quick modtager provision for sådanne henvisninger.

6.6 Kunde kan reklamere over fejl og mangler, såfremt disse ikke på forhånd er accepteret af Kunde i Tryghedsrapport.

6.7 Da bilerne er brugte, kan der være brugsslitage, ridser, stenslag og lignende.

6.8 Quick forbeholder sig ret til at annullere et køb, hvis der opstår leveringsproblemer eller lignende udfordringer. Quick kan ikke gøres ansvarlig for Kundes tab i forbindelse med annullering af handel i tilfælde af leveringsproblemer. Quick kan heller ikke gøres ansvarlig for forsinkelser i forbindelse med levering af biler.

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

7.1 Samtlige de af Quick oplyste priser er inklusiv moms, såfremt den pågældende ydelse ifølge momsloven tillægges moms.

7.2 Kundens betaling af Quicks salær inklusiv moms sker sammen med Kundens overførsel af registreringsafgift og øvrige gebyrer til Quick.

8. FORTRYDELSE

8.1 Kunden har ret til at fortryde indgåelse af aftalen, indtil Quick har leveret sin ydelse. Kunden kan således ved at give skriftlig meddelelse herom til Quick fortryde aftalen, indtil det tidspunkt, hvor Kunden har overført registreringsafgift mv. til Quick. Efter dette tidspunkt kan Kunden ikke fortryde aftalen.

8.2 Ved online indgåelse af aftale om køb af bil og ved levering på Kundes adresse, gælder der 14 dages fortrydelsesret. Særskilt dokument udleveres i disse tilfælde. Hvis bilkøbet foregår på Quicks forretningssted, gælder der ikke 14 dages fortrydelsesret.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORBEHOLD

9.1 Quicks ansvar over for Kunden er begrænset til at omfatte Kundens direkte tab. Kundens eventuelle indirekte tab, herunder driftstab, er Quick således ikke ansvarlig for.

9.2 Quicks ansvar over for Kunden er i øvrigt beløbsmæssigt begrænset til det af Kunden betalte honorar til Quick.

9.3 Quick oplyser om relevante afgifter og den anslåede størrelse herpå baseret på gældende praksis fra skattemyndighederne. Quick afgiver således ingen garanti for fuldstændigheden eller rigtigheden af oplysningerne.

9.4 Quick søger at behandle sagerne hurtigst muligt for Kunden, og gerne inden for 24 timer. Quick afgiver imidlertid ingen garanti herfor, og konkrete forhold hos Kunden eller køretøjet kan medføre, at sagsbehandlingstiden er længere. Quick er ikke ansvarlig for tab grundet længere sagsbehandlingstid.

9.5 Quick er ikke ansvarlig for Kundens tab som følge af dispositioner baseret på oplysninger modtaget fra Quick, medmindre Kundens tab er forårsaget af grov uagtsomhed fra Quick.

9.6 Quick tager forbehold for skrivefejl og tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger.

10. FORHOLD TIL SKAT

10.1 Quick er registreret hos SKAT i henhold til registreringsafgiftslovens § 15, og Quick er således af SKAT registreret til at fastsætte registreringsafgifter. Quick har stillet sikkerhed over for SKAT til sikkerhed for Quicks forpligtelser i overensstemmelse med reglerne i registreringsafgiftsloven.

10.2 Quick hæfter over for SKAT, såfremt SKAT er af den opfattelse, at den af Quick fastsatte registreringsafgift på Kundens køretøj for lav. Quick forpligter sig således til at friholde Kunden for ethvert krav fra SKAT i forbindelse hermed. Kunden er i tilfælde heraf forpligtet til at give Quick adgang til at føre administrativ klagesag og eventuel retssag på vegne af Kunden, idet Quick afholder samtlige omkostninger hertil.

10.3 Hvis skattemyndighederne efterfølgende ved en kontrol hos Kunden nedsætter den af Quick oplyste registreringsafgift, udbetaler Quick differencen til kunden, dog jf. pkt. 10.5.

10.4 Når Kunden har overført registreringsafgift og øvrige afgifter til Quick, indestår Quick for, at beløbet overføres til SKAT.

10.5 I tilfælde af korrektioner i Kundens favør, jf. pkt. 10 stk. 2-4, udbetaler Quick kun beløb som overstiger 200 kr. i kundens favør (bagatelgrænse).

11. LOVÆNDRINGER

11.1 Såfremt og i det omfang lovgivningen vedrørende registreringsafgift eller anden relevant lovgivning eller praksis ændres, forbeholder Quick sig ret til at ændre Betingelserne.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1 Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelige domstole.